ระบบกรองน้ำทั่วไป

รับติดตั้งระบบน้ำประปาจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ รวมถึงออกแบบ และติดตั้งระบบกรองน้ำทุกชนิด ตามความต้องการของท่าน เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น 

- เครื่องกรองทราย (Sand Filter)

- เครื่องกรองคาร์บอน (Carbon Filter)

- เครื่องกรองน้ำอ่อน (Softener Filter)

- เครื่องกรองสนิมเหล็ก (Deiron Filter)

เป็นต้น

ทางบริษัท มีทีมงานมืออาชีพที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำ รวมถึงมีบริการหลังการขายอย่างครบครัน

น้ำคืออะไร?
น้ำเป็นตัวทำละลาย (DISSOLVE) ที่ดีที่สุด  เมื่อน้ำเคลื่อนที่ผ่านสิ่งใดก็ตาม มันจะละลาย
สิ่งนั้นเข้าสู่ตัวของมันเองไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นของแข็ง, ของเหลว หรือก๊าซก็ตาม(โดยจะใช้เวลาต่างกัน)

อะไรบ้างที่สามารถเจือปนในน้ำ ?

เนื่องจากน้ำเป็นตัวทำละลายที่ดีที่สุด  ดังนั้นเมื่อน้ำไหลผ่านสิ่งใด มันจึงละลายทุกสิ่ง
เข้าไปอยู่ในตัวของมัน อาจแบ่งสิ่งที่ปนเปื้อนในน้ำออกได้คร่าวๆดังนี้
 ความขุ่น  หรือสารแขวนลอย
กลิ่น,สี
สารละลาย เช่น  เหล็ก, ความกระด้าง,
ความเค็ม เป็นต้น
เชื้อโรค

การบำบัดน้ำ

แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

 

1. การกำจัดสารแขวนลอย ได้แก่ กระบวนการโคแอคกูเลชั่น(COAGULATION), 
กระบวนการตกตะกอน(SEDIMENTATION), และกระบวนการกรองน้ำ(FILTRATION) 

 

2. การกำจัดสารละลาย  ได้แก่ กระบวนการตกผลึก(PRECIPITATION), กระบวนการ
ดูดติดผิว(ABSORPTION), กระบวนการแลกเปลี่ยนอิออน(ION  EXCHANGE), 
กระบวนการผ่านเมมเบรน(MEMBRANE  PROCESSES)

 

3. การฆ่าเชื้อโรค (STERILISATION)